Shrinking Violet

Need a hand? Violet's got plenty!